http://www.co2logic.be/
25/4/2012 02:57 | Door climate team, http://www.co2logic.be/

Dure olie...

De energieprijzen kunnen alleen maar stijgen. De overheid moet ervoor zorgen dat privé-investeringen gericht zijn op duurzame oplossingen. Ondanks het feit dat de energieprijzen hoger liggen dan ooit en dat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) nieuwe pieken bereikt, leidde de economische crisis de aandacht van de regeringen af en beperkte zij hun interventiemogelijkheden op het vlak van het energie- en klimaatbeleid.


hernieuwbare energie

hernieuwbare energie

 De koude winter van 2012 bracht aan het licht hoe kwetsbaar de armste gezinnen zijn en dat ze er amper of niet in slagen om de hoge energieprijzen het hoofd te bieden, inclusief de onmacht van de overheid om daar iets aan te doen. Zelfs als ze dat graag zouden willen, bestaat het risico dat de overheden de prijs van de fossiele brandstoffen op lange termijn niet kunnen beïnvloeden omdat die afhangt van globale factoren.

In zijn « World Energy Outlook » voorziet het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat de productie van ruwe olie de komende 25 jaar geleidelijk aan zal dalen tot zij slechts tweederde van de geraamde behoefte op wereldvlak zal kunnen invullen. Die raming houdt reeds rekening met het bestaande klimaatbeleid en de vooruitgang op het vlak van energie-efficiëntie en de vernieuwbare energiebronnen. De rest zal geleverd moeten worden door moeilijker ontginbare bronnen met een slecht energetisch rendement: bitumineus zand, diepzeeboringen, bitumineuze leisteen of boringen in polaire regio’s. Volgens het IEA zullen die ontginningsmethodes zorgen voor blijvend hoge olieprijzen van meer dan 120$ (Amerikaanse dollar in 2010). Samenhangend met deze hoge prijs zal de steenkoolproductie blijven stijgen terwijl aardgasproducenten een “gouden tijdperk” tegemoet gaan.

De Fischer-Tropschmethode, die toelaat ruwe olie te maken van steenkool en die door het derde Reich en in Zuid-Afrika gebruikt werd toen er geen vloeibare brandstoffen meer beschikbaar waren, zou competitiever kunnen worden. Men stelt overigens een stijgende interesse voor deze methode vast in landen die veel steenkool bezitten. Met een CO2-balans die bijna dubbel zo hoog ligt als die van conventionele olie, moet die oplossing absoluut vermeden worden als we onze atmosfeer en het kwetsbare klimaatevenwicht niet duurzaam willen verstoren. Volgens de OESO kunnen voor het einde van deze eeuw de concentraties van CO2-equivalenten verdubbelen en het niveau van 800 ppm bereiken als er geen ambitieus milieubeleid gevoerd wordt. Met dergelijke concentraties kan men een gemiddelde temperatuurstijging van 6°C t.o.v. het pre-industriële tijdperk verwachten.

De overgang naar een wereld die minder afhankelijk is van olie en zijn fossiele substituten, betekent een belangrijke uitdaging gezien de enorme investeringen die nodig zijn en de weinige beschikbare tijd, meer bepaald om een aantal technologische struikelblokken te overwinnen. Niettemin zullen de volatiliteit en de onzekerheid van de olieprijzen crisisfactoren zijn die de afkeer van risico’s zullen verhogen en bijgevolg de investeringen van de privésector zullen aanwakkeren. Men mag daarbij evenwel niet vergeten dat het uitstellen van maatregelen geen besparingen betekent. Zo schat het IEA bijvoorbeeld dat elke dollar die niet voor 2020 geïnvesteerd wordt in de elektriciteitssector na die datum zal leiden tot 4,3 dollar extra uitgaven om de toegenomen CO2-uitstoot te compenseren. Door te blijven investeren in technologieën die afhankelijk zijn van fossiele energieën ondermijnen we onze economische welvaart en zetten we het succes van het klimaatbeleid op de helling.

De regeringen moeten dus dringend werk maken van het energiedossier en maatregelen treffen om de privésector te doen afzien van investeringen in onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het invoeren van normen voor energieverslindende technologieën en producten, het invoeren van een CO2-taks waarvan de opbrengst geïnvesteerd wordt in de transitie – ongetwijfeld het enige instrument dat toelaat de nodige fondsen te verzamelen om op een structurele manier het energietekort op te vangen – en het versterken van de rol van de koolstofmarkten om het industrieel beleid in de richting van een lage CO2-uitstoot te duwen, zijn stuk voor stuk wenselijke maatregelen om de tekorten op de energiemarkt bij te sturen. Laten we niet wachten tot de volgende winter om ons voor te bereiden op de dure olie.

auteur: A. Brohé (partner CO2logic)

Referenties/meer informatie: AIE, World Energy Outlook 2011, november 2011 OESO, OECD Environmental Outlook to 2050, maart 2012

Skype
0Opmerking

meer artikels

  • Bartel Van Riet

    Bartel zal door zijn tocht langs de zeven natuurwonderen een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten, niet in het minst door het transport van het ene continent naar het andere. Daarom schakelt hij de hulp in van een klimaatadviesbureau, dat hem zal vertellen hoeveel zijn CO2-uitstoot bedroeg. Achteraf zal Bartel die uitstoot helemaal compenseren.

  • Op 8 September vertrekken avonturiers Bert Poffé en Dirk Michiels, na eens intense voorbereiding van meer dan 6 maanden, naar Finland voor hun INARI CANOEING & HIKING EXPEDITION 2012. Gedurende3 weken zullen zij met hun ALLY kano Het grootste meer van Lapland omcirkelen en hun lange kano-dagen afwisselen met exploratietochten.

  • Bij de organisatie van beurzen en events zijn het transport en de verplaatsingen van bezoekers van de beurzen de belangrijkste bron van CO2-uitstoot. Daarom besliste Tour & Taxis om de klimaatimpact hiervan verder onder handen te nemen. Tour & Taxis werkt samen met CO2logic om CO2-compensatie in de parkingtickets van de bezoekers te integreren.

  • Een nieuwe studie gedirigeerd door onderzoekers van de Universiteit van Washington is tot de conclusie gekomen dat de productie van melk bij melkkoeien op bepaalde plaatsen in de VS dramatisch zal dalen door de klimaatsverandering. De onderzoekers toonden aan dat koeien, zoals mensen, gevoelig zijn voor warmtestress. In bepaalde warme en onaangename toestanden moeten koeien hun lichaamsbronnen gebruiken voor het afkoelen, hierdoor kunnen ze minder energie besteden aan melkproductie.

  • In dit informatietijdperk zouden we kunnen denken dat geen enkele legende nog een kans op overleven heeft. Nochtans leiden verkeerde interpretaties ook vandaag nog tot stadslegendes die schadelijk zijn voor de gezondheid van de planeet. Laten we komaf maken met die overbodige heersende opvattingen!

De Aarde als screensaver

MSN op Facebook

.